לוח שנה עברי 2013 – 2014

 

חג חנוכה: 25 נובמבר – 5 דצמבר 2013

חג יהודי של שמונה ימי הודאהת לזכר הניצחון במרד החשמונאים ונס פך השמן.

 

   

ט"ו בשבט: 16 ינואר 2014

ביום זה על פי המסורת היהודית חל ראש השנה לאילנות

 

   

 

פורים: 16 מרץ 2014

חג הפורים מבוסס על סיפור מגילת אסתר, בו ניצלו היהודים באימפריה הפרסית מרצח עם שזמם לבצע בהם המן בהסכמת המלךאחשוורוש, והחג הוא יום הודאה לאלוהים על הצלה זו.

   

פסח: 15 – 21 אפריל 2014

פסח או בשמו המקראי: חַג הַמַּצּוֹת,הוא חג יהודי מקראי, הראשון מבין שלושת הרגלים. היום הראשון והאחרון מוגדרים כיום טוב, והימים שביניהם מכונים חול המועד.

   

יום הזיכרון לשואה ולגבורה: 28 אפריל2014

יום הזיכרון לשואה ולגבורה , המצוין בישראל  מדי שנה בכ"ז בניסן, מוקדש להתייחדות עם זכר  השואה  שהמיטו הנאצים  ועוזריהם על  העם היהודי , ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם .

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל: 5 מאי 2014

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה , הוא יום זיכרון שנועד להנצחת זכרם של  חללי מערכות ישראל  וחללי פעולות האיבה , לאורך כל שנות  היישוב היהודי בארץ ישראל .

יום העצמאות: 6 מאי 2014

 

יום העצמאות הוא חג לאומי של מדינת ישראל, המציין את ההכרזה על הקמת המדינה בתום המנדט הבריטי.

ל"ג בעומר: 18 מאי 2014

ל"גבעומרהואממועדיישראלאשרמקורובמנהגשהתפתחהחלמהמאהה-12. מנהגבולטבל"גבעומרהואהדלקתמדורות.

media6.jpg

יום ירושלים: 28 מאי 2014

יוםירושליםהואיוםחגלאומיהנחגגבישראללציוןאיחודהעירירושליםתחתריבונותישראלית.

media7.jpg

שבועות: 4 – 5 יוני 2014

חג השבועותהמכונהבמקרא  חג הקציר  או  יום הביכוריםהוא  חגהשני מבין  שלוש הרגלים . החג כולל יום אחד בארץ ישראל  ושני ימים בחוץ לארץ .

media8.jpg

תשעה באב: 5 אוגוסט 2014

תשעהבאבהואיוםתעניתמדרבנן, מקורהבדבריהנביאיםונקבעהבמשנהלציוןחורבןבתיהמקדש - חורבןביתראשוןבשנת 586 לפנה"סבידיצבאושלנבוכדנצרהשנימלךבבל, וחורבןביתשניבשנת 70 בידיהצבאהרומיובראשוהמצביאטיטוס

media9.jpg

ראש השנה: 25 – 26 ספטמבר 2014

ראשהשנההואחגיהודישחלבא' וב' בתשרי. ראשהשנהנחשבבמסורתהיהודיתליוםהמלכתהאלוהיםעלהאנושות, וכןנחשבליוםהדיןבונידוןהאדםמהיארעלובשנההבאה. כמוכן, יוםזהנחשבליוםהראשוןבשנהלצורךמנייןהשניםבלוחהעבריולצורךמנייןשנותשמיטהויובל. המצווההעיקריתשלהחגהיאשמיעתתקיעהבשופר

יום כיפור: 4 אוקטובר 2014

יוםהכיפוריםהואחגמקראיואחדממועדיישראל. יוםזהנחשבביהדותלאחדהימיםהמקודשיםביותרבלוחהשנההעברי, ובאופןפופולרינחשבליום "המקודשביותר".מצוותהיום: צום, תפילהוהימנעותממלאכה

  

סוכות: 9 – 17 אוקטובר 2014

סוכותהואחגמקראיהנחוגבמשךשבעהימים, ביןט"ולכ"אבתשרי, ובומצווהכליהודילשבתבסוכה. יוםהחגהראשוןהואיוםטוב, ואחריושישהימיחולהמועד. סוכותהואהחגהשלישימביןשלושהרגליםהמופיעיםבתנ"ך, וכאשרביתהמקדשהיהקיים, היובניהעםעוליםלירושליםבחגהסוכות